Privacy-beleid en gegevensverwerking voor lucarbvba.be

Wij willen ervoor zorgen dat u zich veilig voelt op onze website. Bijgevolg zijn uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke rechten belangrijk voor ons. Daarom zouden we u willen vragen om onderstaande samenvatting over de werking van onze website aandachtig te lezen. U kunt er gerust in zijn dat uw gegevens op een transparante en eerlijke wijze verwerkt zullen worden en dat we alles in het werk zullen stellen om uw gegevens zorgvuldig en op een verantwoorde wijze te behandelen.

Dit Privacy-beleid heeft tot doel u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken met inachtneming van de strikte voorschriften van de Belgische wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en data protection officer
De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG, andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in EU-lidstaten en andere regelgevingen betreffende gegevensbescherming is:

MMS Online Belgium NV
Brusselsesteenweg 496 box 2
1731 Zellik

De data protection officer van de verwerkingsverantwoordelijke kan gecontacteerd worden via info@lucarbvba.be

Omvang van verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor zover dit nodig is om een functionerende website, onze inhoud en diensten te verschaffen, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op onze website, inlogt op een bestaande customer account of producten bestelt. Uw persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming verzameld en gebruikt. Een uitzondering op die regel vormen gevallen waar voorafgaande toestemming niet mogelijk is door de omstandigheden en de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

De beveiliging van uw persoonsgegevens is een topprioriteit voor ons. Daarom nemen we technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens die door ons worden opgeslagen te beschermen zodat we verlies of misbruik ervan door derden op doeltreffende wijze kunnen voorkomen. Vooral onze medewerkers die belast zijn met het verwerken van persoonsgegevens zijn gebonden door geheimhoudingsverplichtingen en moeten deze nakomen. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd door te verzekeren dat ze in versleutelde vorm doorgestuurd worden; zo gebruiken we SSL (Secure Sockets Layer) om te communiceren met uw webbrowser. Door uw browser zal een hangslot-symbool weergegeven worden zodat u weet wanneer een SSL-verbinding tot stand is gebracht. Om te garanderen dat uw gegevens te allen tijde beschermd zijn, worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig herzien en waar nodig aangepast aan nieuwe technologische standaarden. Deze principes gelden ook voor bedrijven die we inschakelen om gegevens te verwerken en te gebruiken volgens onze instructies.

Doelen van verwerking en rechtsbeginselen die beheersen hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Opmaak en uitvoering van contracten
  • Bezorging van nieuwsbrieven, productbeoordelingen
  • Marketingactiviteiten, zoals prijstrekkingen
  • Klantenservice en klantenondersteuning
  • Verlenen van broadcast-mediadiensten, bv. voor het verwerken van bestellingen voor de goederen en diensten die we online aanbieden

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden op grond van de volgende rechtsbeginselen:

Art. 6, lid 1, letter a van de AVG fungeert als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we uw toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel verkrijgen.
Art. 6, lid 1, letter b van de AVG bepaalt dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden voor de uitvoering van een contract, bv. bij de aankoop van een product. Hetzelfde geldt voor alle verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele activiteiten, zoals het behandelen van vragen over producten of diensten.
Art. 6, lid 1, letter c van de AVG is van toepassing in gevallen waar we gebonden zijn door een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld voor naleving van de belastingwetgeving.
Art. 6, lid 1, letter d van de AVG bepaalt dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden om de vitale belangen van uzelf of een andere natuurlijke persoon te beschermen.
Art. 6, lid 1, letter f van de AVG is van toepassing ten aanzien van onze rechtmatige belangen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners met het oog op de uitvoering van bestellingen (bv. leveringsdiensten), de uitvoering van statistische onderzoeken en analyses of bij het loggen van aanmeldingspogingen. Ons belang zit in het aanbieden van een gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke en veilige website en het optimaliseren ervan zodat we onze zakelijke belangen dienen én aan uw verwachtingen voldoen.

Opslagduur en routinematig wissen van persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens enkel en slaan deze enkel op zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze worden opgeslagen te bereiken of omdat we daartoe verplicht zijn volgens de wetgeving of regelgeving. Zodra het doel niet meer van toepassing is of bereikt is, zullen uw persoonsgegevens gewist of de verwerking ervan beperkt worden. In geval de verwerking van gegevens beperkt wordt, zullen de gegevens gewist worden zodra de bewaartermijnen die zijn opgelegd door de wet, statuten of contracten de uitvoering van deze wissing niet meer tegenhouden zolang er geen reden is om aan te nemen dat wissing uw rechtmatige belangen in gevaar zou brengen en op voorwaarde dat dergelijke wissing niet onevenredig veel moeite zou vergen wegens de specifieke aard van de opslag.

Verzameling van algemene gegevens en informatie (log files)
Overeenkomstig Art. 6, lid 1, letter f van de AVG verzamelt onze website bij elk bezoek bepaalde algemene gegevens en informatie die tijdelijk worden opgeslagen in log files op de server. Een log file wordt gecreëerd in het kader van de automatische logging die wordt uitgevoerd door het verwerkende computersysteem. De volgende gegevens kunnen verzameld worden:

Toegang tot de website (datum, tijdstip en frequentie)
Hoe u op de website terecht bent gekomen (verwijzende pagina, hyperlink enz.)
Hoeveelheid verstuurde gegevens
De browser en browserversie die u gebruikt
Het besturingssysteem dat u gebruikt
De internet service provider die u gebruikt
Het IP-adres dat uw internet service provider toekent aan uw computer wanneer u verbinding maakt met het internet

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is nodig voor de werking van de website om de functies ervan te verzekeren en de inhoud ervan correct weer te geven. We gebruiken de gegevens ook om onze website te optimaliseren en de beveiliging van onze IT-systemen te verzekeren. Om die reden worden de gegevens uit technische voorzorg maximaal zeven dagen opgeslagen.

We gebruiken deze gegevens ook ten behoeve van marketing, productbeoordelingen, marktonderzoek en het herstructureren van onze diensten om tegemoet te komen aan de vraag door het aanmaken en analyseren van gebruiksprofielen onder pseudoniemen, doch enkel als u niet uw recht hebt doen gelden om het gebruik van uw gegevens op deze manier te weigeren of de toestemming daarvoor in te trekken (zie opmerkingen betreffende uw recht van bezwaar onder “Uw rechten”). Dit omvat de “Remember me” (herinner me)-functie die u ook kunt uitschakelen in uw klantenaccount onder “Personal data” (persoonlijke gegevens).

Om de marketing van onze producten en diensten te optimaliseren en het Trusted Shop-kwaliteitskeurmerk weer te geven, is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd in onze website. Dit is een service van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer de Trustbadge geopend wordt, slaat de webserver automatisch een server log file op die gegevens bevat zoals uw IP-adres, datum en tijdstip van toegang, de hoeveelheid verzonden informatie en de verzoekende provider. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en zullen uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de pagina overschreven worden. Andere persoonsgegevens zullen enkel doorgegeven worden aan Trusted Shops als u ervoor kiest om Trusted Shops-producten te gebruiken na voltooiing van een bestelling of u zich al als een gebruiker hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst die tussen u en Trusted Shops werd gesloten van toepassing.

Cookies, webanalysediensten en sociale media
Wij gebruiken cookies, webanalysediensten en social media plugins op onze website. Hiervoor geldt een apart privacy beleid.

Toezending van informatie over onze producten en diensten, over speciale aanbiedingen en over andere berichten zoals nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw gegevens om informatie over onze producten, diensten en andere speciale aanbiedingen waar u om gevraagd hebt te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Dit gebeurt enkel met uw voorafgaande toestemming of indien bij wet toegelaten. De toestemming voor dergelijke toezending wordt beheerst door Art. 6 lid 1 letter. a, Art. 7.

a)Registratie voor nieuwsbrieven op onze website

U kunt zich op onze website registreren voor een kosteloze nieuwsbrief. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, zullen de gegevens van het gegevensinvoerformulier naar ons gestuurd worden, d.w.z. minstens uw e-mailadres.
De registratie wordt uitgevoerd via een “double opt-in”-procedure. Hierbij ontvangt u na de registratie een e-mail waarin u gevraagd wordt uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te vermijden dat iemand e-mailadressen registreert die niet van hen zijn. Uw toestemming voor de gegevensverwerking zal verkregen worden tijdens deze registratieprocedure waarin verwezen wordt naar dit Privacy-beleid.

b)Winkelregistratie
Als u zich registreert om informatie per e-mail te ontvangen via de homepagina van een specifieke detailhandelszaak, zullen we uw e-mailadres opslaan samen met de naam van de regionale detailhandelszaak zodat u ook regio-specifieke informatie over onze producten en diensten krijgt.

c)Informatietoezendingen in verband met de verkoop van producten en diensten
Als u producten of diensten op onze website koopt, kunnen we u informatie over soortgelijke producten en diensten sturen of uw productbeoordeling vragen over uw aankoop, op het door u opgegeven e-mailadres, en dit zelfs zonder uw toestemming.

d)Informatietoezendingen via de post
We kunnen uw gegevens ook gebruiken om informatie via de post te sturen over producten, diensten en speciale aanbiedingen.

We willen dat u onze e-mails graag leest. Om die reden proberen we er informatie in op te nemen die u wellicht interessant zult vinden. Daarom meten we open- en klikratio’s en slaan deze in uw gebruikersprofiel op. Deze informatie vertelt ons of en wanneer u onze e-mails opent, op welke content in de e-mails u klikt en wanneer, en of en waarom onze e-mails u misschien niet bereiken. We gebruiken deze gegevens ook voor statistische doeleinden.

U kunt zich natuurlijk ook uitschrijven zodat u dergelijke e-mails niet meer ontvangt, d.w.z. uw toestemming intrekken met toekomstige uitwerking, waarvoor in elke e-mail en nieuwsbrief een overeenkomstige uitschrijflink voorzien is. U zult dan verzocht worden de opzegging van uw inschrijving te bevestigen op onze website. U kunt ons ook te allen tijde contacteren om uw toestemming in te trekken:

– per e-mail: info@lucarbvba.be
– per post: Abdijstraat 14, 9968 Oosteeklo

Het is niet mogelijk om u uit te schrijven voor bepaalde informatieve berichten die vereist zijn voor de uitvoering van contracten en voor de werking van onze website, waaronder service e-mails (bv. registratiebevestigingen, informatie klantendienst) of informatie over aankopen (bv. orderbevestigingen, contractdocumenten, betalingsverwerking). U zult deze kennisgevingen ontvangen via de contactgegevens die u opgeeft.

Verwerking van persoonsgegevens wanneer contact met ons wordt opgenomen, bij registratie en bij het indienen van bestellingen als gast


a)Contactneming
Wanneer u per telefoon, per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, wordt de door u verstrekte informatie door ons opgeslagen op grond van Art. 6, lid 1, letter a van de AVG om uw vragen te kunnen beantwoorden. Het contact zal geregistreerd worden om bewijs van het contact te kunnen leveren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Uw toestemming voor de gegevensverwerking zal verkregen worden bij het invullen van het contactformulier waarin verwezen wordt naar dit Privacy-beleid. De gegevens die in het kader hiervan verzameld worden, zullen door ons verwijderd worden wanneer het gesprek in kwestie voltooid is en de voorliggende zaak volledig is opgelost.

b)Registratie
Op onze website bieden we u de mogelijkheid om te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden ingevoerd op een gegevensinvoerformulier en worden naar ons gestuurd en door ons opgeslagen. Registratie gebeurt om een contract te vervullen of precontractuele diensten uit te voeren en is daarom gebaseerd op Art. 6, lid 1, letter b van de AVG.

Voor de afsluiting en uitvoering van contracten hebben we contactgegevens nodig die afhangen van het specifieke geval, bijvoorbeeld naam, leveringsadres, facturatieaders, e-mailadres en informatie over de gekozen betaalmethode. We gebruiken uw gegevens ook voor het onderhoud van onze klantengegevens, waarbij enkel relevante gegevens opgeslagen worden. Om typefouten te vermijden en te garanderen dat de producten die u bestelt u effectief bereiken, kijken we na of uw adres volledig en correct is wanneer het wordt ingevoerd.

c)Gastbestellingen
U hebt de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen als een gast. Als u deze bestelmethode kiest, hoeft u zich niet te registreren vooraleer uw bestelling te plaatsen. Bemerk dat u uw gegevens opnieuw zult moet ingeven wanneer u toekomstige bestellingen plaatst.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de gegevens die door u verstrekt werden voor gastbestellingen om contracten na te komen overeenkomstig Art. 6, lid 1, letter b van de AVG. Wij slaan de door u verstrekte informatie op voor de duur van de verwerking en uitvoering van uw bestelling. Daarna worden uw gegevens verwijderd, tenzij u beslist uw klantaccount te activeren binnen de 14 dagen na uw bestelling. Gegevens die we verplicht moeten opslaan overeenkomstig de wettelijke verplichtingen, statuten of contractuele vereisten op het gebied van bewaring zullen beperkt worden in plaats van dat ze gewist worden om te vermijden dat ze voor andere doelen gebruikt worden.

d)Varia
Op grond van Art. 6, lid. 1, letters c en f van de AVG gebruiken we waar nodig uw persoonsgegevens en technische informatie en slaan deze op om misbruik of andere illegaal gedrag op onze website te voorkomen of te onderzoeken, bv. om gegevensbeveiliging te handhaven bij aanvallen op onze IT-systemen. Dit kan ook gedaan worden op basis van bevelen van overheidsinstanties of rechtbanken, voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn, en ook om onze rechten en belangen te vrijwaren en een juridisch verweer van onze kant mogelijk te maken.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Bij het doorgeven van uw persoonsgegevens zorgen we ervoor dat het beveiligingsniveau altijd zo hoog mogelijk is. Daarom worden uw gegevens enkel doorgegeven aan dienstverleners en partnerbedrijven die vooraf zorgvuldig geselecteerd werden en gebonden zijn door contractuele verplichtingen. Ook geven we uw gegevens enkel door aan rechtspersonen die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte en die dus onderworpen zijn aan de strenge EU-voorschriften op het gebied van gegevensbescherming of die gebonden zijn aan een overeenkomstige veiligheidsnorm. Doorgifte van gegevens aan derden landen gebeurt momenteel niet en is niet voorzien.

a)Doorgifte onder bedrijven die verbonden zijn met de Groep overeenkomstig Art. 6, lid 1, letter b van de AVG
Wij geven uw persoonsgegevens door in het kader van de afsluiting en uitvoering van contracten betreffende de prestatie van diensten en leveringen op onze website aan bedrijven die verbonden zijn met de groep, die opgeslagen worden in centrale databases en ten behoeve van interne facturatie binnen de Groep en voor boekhoudkundige doeleinden. Dit is vooral noodzakelijk om u toe te laten van al onze diensten gebruik te maken. Als u uw bestelling wenst af te halen in een detailhandelszaak, zal de door u gekozen detailhandelszaak op de hoogte gebracht worden van uw bestelling en zal ze deze verwerken. Als u een detailhandelszaak of onze klantenhotline contacteert met vragen, klachten of retourzendingen, gaan ze eveneens toegang hebben tot uw bestelgegevens zodat ze kunnen tegemoetkomen aan uw zorgen.

b)Doorgifte aan productpartners overeenkomstig Art. 6, lid 1, letter b van de AVG
In het kader van de diensten en producten die we aanbieden op onze website werken we samen met verscheidene partnerbedrijven voor bepaalde productgroepen. Als u producten van deze partners bestelt, zullen we de persoonsgegevens die u tijdens de registratie verstrekt doorgeven en, indien andere aankopen worden gedaan, ook aanvullende persoonlijke gegevens die vermeld worden onder “My account” voor de afsluiting en uitvoering van contracten (meer bepaald uw e-mailadres, leveringsadres en facturatieadres). Uw contractpartner zal vermeld worden op de desbetreffende productpagina’s, in de Algemene bedrijfsvoorwaarden (General Terms and Conditions of Business) en in de juridische mededeling (Legal Notice). Bemerk dat uw contractpartner verantwoordelijk is voor zijn eigen databeveiligingsmaatregelen en dat aanvullende of afwijkende privacy-beleidsbepalingen van de contractpartner van toepassing kunnen zijn voor deze productpagina’s.

c)Doorgifte aan servicepartners overeenkomstig Art. 6, lid 1, letters b en f van de AVG
Voor de werking en optimalisering van onze website en voor de uitvoering van contracten schakelen we verscheidene servicebedrijven in die namens ons activiteiten uitvoeren, bv. om centrale IT-diensten te verstrekken, onze website te hosten, betalingen te verwerken en producten te verzenden, apparatuur te installeren of nieuwsbrieven te bezorgen. We geven de informatie die voor de desbetreffende doeleinden vereist zijn door aan deze servicepartners (bv. naam, adres).
Sommige van deze bedrijven (bpost NV van publiek recht) opereren namens ons in het kader van orderverwerking en -uitvoering en mogen de verstrekte informatie daarom enkel gebruiken in overeenstemming met onze instructies. In dit geval is het onze wettelijke verantwoordelijkheid te garanderen dat de door ons ingeschakelde bedrijven gepaste databeveiligingsmaatregelen nemen. Om die reden komen we specifieke databeveiligingsmaatregelen overeen met deze bedrijven en evalueren we deze maatregelen op regelmatige basis.
In gevallen waar de te verzenden goederen volumineus en zwaar zijn, zal uw bestelling verzonden worden via een dienstverlener als Henrotte SA. Deze service provider zal bepaalde informatie van ons ontvangen, zoals het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij uw bestelling, om hen toe te laten een specifiek bezorgtijdstip af te spreken met u.

Voor het schrijven van productbeoordelingen over aangekochten producten, wordt het e-mailadres en het aangekochte product doorgegeven aan onze service partner Bazaarvoice Inc.

In tegenstelling tot externe verwerkingsvereisten, geven wij gegevens door aan derden in de volgende gevallen in het kader van de uitvoering van het contract, waarbij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik van deze gegevens:

In het kader van de verzending van goederen worden gegevens doorgegeven aan logistieke bedrijven of de aanbieder van postdiensten die vermeld worden in de bestelling.
In het kader van de betaling van bestelde goederen worden gegevens doorgegeven aan de betalingsverwerker of een financierende bank die vermeld wordt in de bestelling. In gevallen waar een creditcard als betaalmethode gebruikt wordt, zal een transactie-gebaseerde veiligheidscontrole uitgevoerd worden met de hulp van de betalingsverwerker Atos Worldline, Ingenico, Verifone, Bancontact, Master Card, PayPal, Klarna en VISA om creditcardfraude te vermijden.
In het kader van de betaling verzamelen we geen betalingsgegevens zoals creditcardnummers of rekeninggegevens en slaan deze ook niet op. Deze worden uitsluitend en direct naar de betalingsverwerker in kwestie gestuurd. In gevallen waar een creditcard gebruikt wordt als betaalmethode, vormt het “pseudo-kaartnummer” een uitzondering. Opdat u niet bij elke betaling telkens uw creditcardgegevens zou moeten ingeven, wordt een pseudo-kaartnummer opgeslagen in uw klantaccount. Dit pseudo-kaartnummer laat enkel toe om voor producten en diensten te betalen die op onze website besteld werden met uw klantaccount en is niet identiek aan uw creditcardnummer.

d)Doorgifte aan andere derden overeenkomstig Art. 6, lid 1, letters c en f van de AVG
Tot slot kunnen we krachtens de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming uw gegevens doorgeven aan derden of overheidsinstellingen indien we daar wettelijk toe verplicht zijn (bv. op basis van een bevel van een overheidsinstantie of een rechtbank) of indien we daartoe gerechtigd zijn (bv. omdat het nodig is voor het onderzoeken van criminele activiteit of om onze rechten en belangen te doen gelden en af te dwingen).

e)Inlezing van de eID
De persoonsgegevens die U via de eID hebt laten inlezen (hetzij via lezing van uw identiteitskaart, hetzij manueel) worden ook verwerkt door Freedelity (Freedelity SA, rue du Panier Vert 70 bus 2, 1400 Nijvel) die eveneens verwerkingsverantwoordelijke is doch enkel m.b.t. de gegevens afkomstig van uw identiteitskaart (samen met uw email adres, GSM nummer indien U er mee instemde om ons ook deze gegevens mede te delen) of deze die manueel werden gedeeld. Deze gegevens worden opgeslaan in het bestand van Freedelity met het oog op het creëren van een uniek identificatienummer dat het mogelijk maakt U bij een volgende aankoop te identificeren en dat U toelaat om uw persoonsgegveens (en ook toestand van geaccumuleerde getrouwheidspunten) op elk moment te raadplegen en het gebruik ervan, door elke deelnemende handelaar van Freedelity (waar U ook bent ingeschreven), te controleren, door U toegang te verlenen tot het Freedelity platform (voor zover U uw email adres heeft medegedeeld (aan onszelf of aan een andere deelnemende handelaar), in welk geval U een paswoord en gebruikersnaam wordt toegestuurd via een email gegenereerd door het Freedelity platform). U kan alle vereiste informatie m.b.t. de verwerking van Uw persoonsgegevens door Freedelity en uw rechten terzake vinden in de Privacy Policy van Freedelity op haar website.

Controle van kredietwaardigheid overeenkomstig Art. 6, lid 1, letters b en f van de AVG
Als u “financiering” of “kopen op afbetaling” kiest als betaalmethode, kan onze financieringspartner kredietwaardigheidsinformatie verkrijgen via mathematische en statistische methoden om hun rechtmatige belangen te beschermen. Gelieve alle vragen in verband hiermee te richten aan onze financieringspartner.

BuyWay Personal Finance SA
Bisschopstraat 26 – Rue de l’Evêque
1000 Brussel – Bruxelles

Aanmelden via Facebook
Als u geregistreerd bent bij Facebook kunt u zich registreren en inloggen op uw account bij ons door gebruik te maken van uw Facebook-account door uw Facebook-account te linken aan uw rekening op onze website. Bemerk dat het Gegevensbeleid (Data Policy) en de Servicevoorwaarden (Terms of Service) van Facebook van toepassing zijn voor uw Facebook-account (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

a)Registratie via Facebook
Als u een nieuw account op onze website wilt aanmaken, kunt u zich registreren met uw Facebook-account. Tijdens de registratie via Facebook, zal Facebook u eerst vragen de gegevens van uw Facebook-account in te geven en in te loggen of u te registreren met Facebook. Als u al bent ingelogd bij Facebook, zal deze stap worden overgeslagen. Vervolgens kunt u uw Facebook-profiel linken met de Facebook-applicatie op onze website. Op dit moment zult u op de hoogte gebracht worden van de informatie die Facebook vanaf uw Facebook-account kan doorgeven aan ons (informatie in uw “public profile” op Facebook: voornaam, familienaam, leeftijdsgroep, profielfoto, omslagfoto, geslacht, vriendenlijst, Facebook-gebruikersnaam en gebruikers-ID (Facebook ID) alsook andere informatie die u publiek beschikbaar heeft gesteld op Facebook, alsook uw e-mailadres). Van deze informatie zullen we enkel uw e-mailadres, voornaam en familienaam importeren om uw account op onze website aan te maken. U zult ook moeten instemmen met ons Privacy-beleid. U kunt uw voornaam en familienaam corrigeren alvorens deze te bewaren. Als u uw e-mailadres later wilt wijzigen, moet u uitloggen uit uw Facebook-account.

b)Linken van een bestaand account op onze website aan Facebook
Als u al een account bij ons hebt en deze wilt linken aan uw Facebook-account, dan is deze functie beschikbaar in de “My account”-sectie van onze website, waar u toegang hebt tot de instellingen voor sociale netwerken. Door beide accounts te linken, kunt u in de toekomst inloggen op onze website door uw Facebook-account te gebruiken. Dezelfde gegevens zullen naar ons gestuurd worden vanuit Facebook en door ons opgeslagen worden op de wijze die hierboven beschreven wordt onder “Registratie via Facebook”.

c)Aanmelden via Facebook
Als u zich op onze website geregistreerd hebt via uw Facebook-account of uw account op onze website gelinkt hebt aan uw Facebook-account, zult u altijd kunnen inloggen op onze website via de “Log in via Facebook”-knop op onze website, waarvoor u moet ingelogd hebben bij Facebook.
U hebt ook altijd de mogelijkheid om in te loggen op onze website zonder uw Facebook-account. Hiervoor hebt u het e-mailadres nodig van uw Facebook-account op het moment dat het account geregistreerd of gelinkt werd, alsook uw huidig paswoord voor onze website.

d)Verbreken van de link
Als u de link tussen uw account op onze website en uw Facebook-account tijdelijk wilt verbreken, ga dan naar de instellingen voor sociale media onder “My Account” op onze website. Om de link permanent te verbreken, moet u uw Facebook App verwijderen in de “Your apps”-sectie van het App Centre van uw Facebook-account door te klikken op “Remove app” in de instellingen.

Conversion tracking met ‘visitor action pixel’ van Facebook
We gebruiken de ‘visitor action pixel’ van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’) om de doeltreffendheid van online marketingmaatregelen te meten. Met deze tool kunnen we de handelingen van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken en/of erop hebben geklikt en vervolgens een bestelling hebben geplaatst. We kunnen dus de doeltreffendheid van Facebook-advertenties registreren in het kader van statistieken en marktonderzoek. De verzamelde gegevens blijven anoniem, wat betekent dat we de persoonsgegevens van individuele gebruikers niet kunnen zien, noch kunnen linken aan andere informatie over een gebruiker.

Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan het gedrag van gebruikers die hebben geklikt op een advertentie in de Facebook-lidzone en werden doorgestuurd naar onze websites registreren. Door cookies te gebruiken (tekstbestandjes die op uw computer zijn opgeslagen) kan Facebook ingelogde gebruikers herkennen en de gegevens gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, bv. gerichte advertenties, in overeenstemming met Facebook-Pricavybeleid (Facebook’s Data Use Policy). Dit geldt enkel voor gebruikers met een account op Facebook die zijn ingelogd op Facebook. Gebruikers die geen Facebook-account hebben worden niet beïnvloed door deze gegevensverwerking.

Om de data processing van Facebook te desactiveren, klik hier.

Gebruik van de “IT-chat-adviseur”- functie overeenkomstig Art. 6, lid 1, letter f van de AVG
Wij bieden de “IT-chat-adviseur”-functie aan om onze service nog handiger te maken voor u. Hierdoor kunt u advies krijgen via een chatfunctie alvorens uw aankoop op onze website doen. Het hele chatproces is anoniem en noch uw naam, noch andere persoonsgegevens zal/zullen weergegeven of gelogd worden. Ook zal de klantenadviseur uw klantengegevens niet kunnen zien. Om de kwaliteit van onze klantenadviesservice via chat constant te verbeteren, nemen we chat logs op voor trainingsdoeleinden. Deze gegevens worden door ons vernietigd na analyse.

Uw rechten
U hebt uiteraard rechten in het kader van de verzameling van uw gegevens. Hier zetten we ze graag voor u uiteen. Indien u kosteloos gebruik wenst te maken van een van de volgende rechten, stuur ons gewoon een bericht. U kunt de volgende contactgegevens gebruiken, waarbij u enkel de kosten draagt die door uw communicatieaanbieder aangerekend worden voor het verzenden van het bericht:

– Per e-mail: info@lucarbvba.be
– Per post: Abdijstraat 14, 9968 Oosteeklo

Voor uw eigen veiligheid behouden we het recht voor om aanvullende informatie te verkrijgen die nodig is om uw identiteit te bevestigen bij het beantwoorden van een bestaande aanvraag. Indien identificatie niet mogelijk is, behouden we ook het recht voor om te weigeren uw aanvraag te beantwoorden.

Klik hier voor het formulier in te vullen.

a)Recht van inzage
U hebt het recht om inzage te eisen in de persoonsgegevens die over u worden opgeslagen.

b)Recht op rectificatie
U hebt het recht om onmiddellijke rectificatie en/of vervolledigen te eisen van de persoonsgegevens die over u worden opgeslagen.

c)Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt indien u de juistheid betwist van de gegevens die over u worden opgeslagen, indien de verwerking onwettelijk is en we de gegevens niet langer nodig hebben maar u niet wilt dat de gegevens verwijderd worden en u deze nodig heeft om juridische aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of indien u uw bezwaar tegen de verwerking ervan heeft kenbaar gemaakt.

d)Recht op gegevenswissing
U hebt het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen, gewist worden, tenzij het bijhouden van de gegevens noodzakelijk is in het kader van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, om rechtsvorderingen te doen gelden of zich ertegen te verdedigen of om wettelijke rechten uit te oefenen.

e)Recht op kennisgeving
Indien u uw recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen we alle ontvangers van uw persoonsgegevens laten weten hoe deze gegevens gerectificeerd, gewist werden of nu onderworpen zijn aan verwerkingsbeperkingen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite vergt.

f)Recht op overdraagbaarheid/portabiliteit van gegevens
U hebt het recht om een kopie van de gegevens die u aan ons verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm naar u toe te laten sturen. Indien u eist dat de gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden, zal dit enkel gebeuren indien het technisch doenbaar is.

g)Recht van bezwaar
Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van rechtmatige belangen overeenkomstig Art. 6, lid 1, letter f van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 van de AVG.

h)Recht om toestemming in te trekken
U hebt het recht om uw toestemming voor de verzameling van gegevens te allen tijde in te trekken met toekomstige uitwerking. Dit heeft geen invloed op de gegevens die verzameld werden totdat de intrekking van kracht wordt. Bemerk dat het om technische redenen wel even kan duren voordat uw intrekking verwerkt is en dat het mogelijk is dat u in tussentijd berichten van ons blijft ontvangen.

i)Recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende autoriteit
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming schendt of indien uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de regelgevende autoriteit.

De snelste, gemakkelijkste en meest praktische manier om uw rechten op rectificatie en gegevenswissing uit te oefenen, is door in te loggen op uw klantaccount en de gegevens die daarin zijn opgeslagen direct aan te passen of te verwijderen. Bemerk dat eenmaal uw gegevens verwijderd zijn, u via onze website geen toegang meer zult hebben tot de diensten van onze productpartners. Deze kunnen “re-downloading”-diensten omvatten. Neem daarom best een back-up van uw gegevens alvorens uw recht op gegevenswissing te doen gelden. Gegevens die we verplicht moeten opslaan overeenkomstig de wettelijke verplichtingen, statuten of contractuele vereisten op het gebied van bewaring zullen beperkt worden in plaats van dat ze gewist worden om te vermijden dat ze voor andere doelen gebruikt worden.

Gegevensbescherming betreffende sollicitatiedocumenten en -procedures
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens over sollicitanten met het oog op de uitvoering van sollicitatieprocedures. Hiervoor is een speciaal privacy beleid van kracht.

Links naar de websites van andere bedrijven
Onze website bevat links naar de websites van andere bedrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de databeveiligingsmaatregelen van andere websites die toegankelijk zijn via deze links. Gelieve bij deze externe websites navraag te doen naar hun respectieve privacy-beleidsbepalingen.

Wijzigingen aan het Privacy-beleid
Om te verzekeren dat ons Privacy-beleid te allen tijde in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften, behouden we het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in geval het privacy-beleid moet aangepast worden om rekening te houden met nieuwe of herziende producten of diensten.


1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.lucarbvba.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.lucarbvba.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Van Vooren – Lucar bvba en specifiek www.lucarbvba.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@lucarbvba.be

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.lucarbvba.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.lucarbvba.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.lucarbvba.be te beïnvloeden.

8) Persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Van Vooren – Lucar, Abdijstraat 14 9968 Oosteeklo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@lucarbvba.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.lucarbvba.be.

 

Who we are

Our website address is: https://lucarbvba.be.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

 If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service